Sprawozdawczość dla NBP przekazywana przez banki

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego | Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego | Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS) | Sprawozdawczość ostrożnościowa | Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego | Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego | Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS) | Sprawozdawczość ostrożnościowa | Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego

Od 1 kwietnia 2010 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego określa Uchwała Zarządu NBP Nr 78 /2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.Urz. NBP Nr 18, poz.20) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Dziennik Urzędowy NBP nr 18/2009 zawierający treść uchwały nr 78/2009 zarządu NBP z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Dziennik Urzędowy NBP z 2016 roku poz. 6, w którym opublikowano uchwałę nr 30/2016 Zarządu NBP z dnia 9 czerwca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 78/2009.

Dziennik Urzędowy NBP z 2020 roku poz. 13, w którym opublikowano uchwałę nr 27/2020 Zarządu NBP z dnia 4 czerwca 2020 r., zmieniającą uchwałę nr 78/2009

Dziennik Urzędowy NBP z 2021 r. poz. 4, w którym opublikowano uchwałę nr 4/2021 Zarządu NBP z dnia 8 lutego 2021, zmieniającą uchwałę nr 78/2009.

Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP (wersja 16)  

Tworzenie plików xml dla systemu sprawozdawczego NBP – Instrukcja dla banków

Schemat_Sprawozdawczy_v20.rar: schematy xsd i opisy formularzy dla wszystkich rodzajów sprawozdań

Lista krajów i organizacji międzynarodowych

Lista walut

Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego

Od 1 lipca 2018 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby obrotu gotówkowego określa Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 14)

Instrukcja w zakresie sporządzania kwartalnych informacji sprawozdawczych dotyczących liczby urządzeń, przeliczania i sortowania banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu – wersja 2.2

Formularz sprawozdania kwartalnego obowiązującego od lutego 2021 r.

Formularz sprawozdania kwartalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe określa Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 71/2016 Zarządu NBP

Objaśnienia do formularzy SHS  (wersja objaśnień obowiązująca od 30 maja 2022)

Objaśnienia do formularzy SHS  (wersja objaśnień obowiązująca do 29 maja 2022)

Schemat_Sprawozdawczy_v20.rar: schematy xsd i opisy formularzy dla wszystkich rodzajów sprawozdań

Wzory formularzy

Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Niniejsza sekcja serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego przeznaczona jest do informowania banków o zmianach wprowadzanych w sprawozdawczości statystycznej sporządzanej na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej oraz zasad metodycznych jej opracowywania.

Uchwała nr 71/2016 Zarządu NBP

Uchwała nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 9/2018 Zarządu NBP

Uchwała nr 7/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2020 r.

Uchwała nr 40/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2020 r.

Uchwała nr 24/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych BAXXX, BPXXX, BGXXX, BHXXX, BTXXX, STR010, SBBS010, F-7. Statystyka stanów

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych. Statystyka korekt

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych. Zbycie/nabycie (sekurytyzacja tradycyjna oraz sprzedaż/skup)

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych D0000-D0003 i DE03A-DE250

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych. Statystyka stóp procentowych

Sprawozdawczość ostrożnościowa

Banki i oddziały instytucji kredytowych zobowiązane są przekazywać do NBP sprawozdawczość ostrożnościową, zgodnie z Uchwałą nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn.zm. oraz stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (z późń.zm.), według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r., 2021/453 z dnia 15 marca 2021r. (w przypadku sprawozdawczości FRTB) oraz 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r. z późn.zm. (w przypadku sprawozdawczości BM).

W ramach sprawozdawczości ostrożnościowej banki przekazują następujące sprawozdania na bazie jednostkowej i skonsolidowanej:

 • w zakresie informacji finansowych (FINREP)
 • dotyczące funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)
 • w zakresie znaczących zaangażowań banków (NB300)
 • w zakresie dużych ekspozycji (LE)
 • w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej (LR)
 • w zakresie strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)
 • w zakresie płynności (LCR)
 • w zakresie stabilnego finansowania (NSFR)
 • w zakresie obciążenia aktywów (AE)
 • dotyczące planów finansowania (FP)
 • w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności (ALMM)
 • informacje o stosowaniu metod wewnętrznych do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego (BM)
 • informacje na temat ekspozycji kredytowych objętych moratoriami oraz programami gwarancji publicznych, wprowadzonymi w związku z pandemią (COVID-19)
 • w zakresie ryzyka rynkowego (FRTB)
 • informacje do przeprowadzania analizy porównawczej wynagrodzeń (Remuneration Benchmarking)
 • informacje na temat osób o wysokich wynagrodzeniach (Remuneration High Earners)

Sprawozdanie FINREP jednostkowy oraz sprawozdanie NB300 sporządzane są na podstawie opracowanej przez NBP taksonomii XBRL, natomiast pozostałe sprawozdania przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Kolejne wersje taksonomii NBP dla sprawozdań FINREP jednostkowy i NB300, w tym formuły walidacyjne, instrukcje oraz komunikaty informacyjne dostępne są na Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej (Portal SIS) pod adresem: https://sis.nbp.pl

Informacje dotyczące taksonomii, wzorów formularzy oraz instrukcji do sprawozdań przekazywanych, w szczególności na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/451, 2021/453 oraz 2016/2070 przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez EBA, znajdują się na stronie internetowej: https://eba.europa.eu.

Wszystkie sprawozdania w postaci plików instancji XBRL przekazywane są do NBP za pośrednictwem Portalu SIS.

Dostęp do Portalu SIS odbywa się zgodnie z Zasadami informatycznymi i technicznymi dostępu do Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej zamieszczonymi pod adresem: http://sis.nbp.pl. Wnioski o dostęp do systemu SIS, które są dostępne są na stronie NBP https://www.nbp.pl/azu/dokumenty.aspx należy przekazywać na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Statystyki
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Firmy informatyczne, chcące uzyskać dostęp do Portalu SIS w celu pozyskania informacji dotyczących standardów technicznych obowiązkowej sprawozdawczości, muszą zawrzeć z NBP umowę. W tej sprawie prosimy przesłać zapytanie na adres korespondencja.wso@nbp.pl

Zweryfikowane pod względem technicznym / merytorycznym sprawozdania zasilają bazę danych sprawozdawczości nadzorczej w NBP.

Sprawozdania przekazywane na podstawie Uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., oraz jej kolejne nowelizacje (poniżej wyszczególniono zmiany uchwały 71/2016 odnoszące się jedynie do sprawozdawczości ostrożnościowej):

Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 12/2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 7/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2020 r.

Uchwała nr 62/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 24/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 29/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie jednostkowe FINREP

Zakres danych pakietu FINREP jednostkowy określa załącznik nr 6 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP, z późn.zm. Sprawozdanie FINREP jednostkowy obejmuje dane finansowe z bilansu banków, rachunku zysków i strat oraz ekspozycje pozabilansowe.

Zestawienie wybranych danych finansowych sektora bankowego sporządzane na podstawie danych ze sprawozdania FINREP dostępne jest na stronie NBP: Dane finansowe sektora bankowego (link na dole strony)

Instrukcja FINREP jednostkowy

Sprawozdanie NB300

Zakres danych pakietu NB300 określa załącznik nr 7 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Pakiet NB300 obejmuje dane dotyczące znaczących zaangażowań banku wobec klientów oraz klientów, o których mowa w art. 79b ust.1 ustawy Prawo bankowe.

Instrukcja NB300

Plany finansowania (FP)

Zakres sprawozdania FP określa załącznik nr 10 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Sprawozdanie sporządzane jest przez banki, w ujęciu skonsolidowanym (zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej) lub w ujęciu jednostkowym. Lista banków sporządzających sprawozdanie FP określona jest w uchwale Zarządu NBP. Pakiet zawiera m.in. dane na temat planów finansowania w zakresie aktywów i pasywów, plany dotyczące rachunku zysków i strat, cen aktywów i zobowiązań oraz wskaźników płynności (dane rzeczywiste na koniec danego roku oraz prognozy 1-roczne, 2 i 3–letnie). Projekty formularzy sprawozdawczych zostały opracowane przez EBA.

Pakiet COVID-19

Zakres sprawozdania COVID-19 określa załącznik nr 13 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Obowiązek sprawozdawczy dla tego pakietu został wprowadzony uchwałą 62/2020 Zarządu NBP. Począwszy od danych finansowych za grudzień 2020 r. banki przekazują informacje na temat ekspozycji kredytowych objętych moratoriami oraz programami gwarancji publicznych, wprowadzonymi w związku z pandemią. Wzory formularzy sprawozdawczych zostały opracowane przez EBA.

Ze szczegółowymi informacjami na temat pakietu COVID-19 dotyczącymi taksonomii XBRL EBA, instrukcji sprawozdawczej oraz reguł kontrolnych można zapoznać się na stronie: https://eba.europa.eu

Informacje do przeprowadzania analizy porównawczej wynagrodzeń (Remuneration Benchmarking)

Zakres formularzy sprawozdawczych określony jest w załączniku nr 15 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Lista banków sporządzających sprawozdanie Remuneration Benchmarking określona jest w uchwale Zarządu NBP. Wzory formularzy zostały opracowane przez EBA.

Informacje na temat osób o wysokich wynagrodzeniach (Remuneration High Earners)

Wzór formularza dotyczącego informacji na temat osób o wysokich wynagrodzeniach określony jest w załączniku nr 16 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Banki przekazujące sprawozdanie Remuneration High Earners określone są w uchwale Zarządu NBP. Wzór formularza został opracowany przez EBA.

Sprawozdania przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających wykonawcze standardy techniczne nr: 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r., 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. oraz 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r.

Dyrektywa CRD IV – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie CRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r (z późn.zm.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r.

Skonsolidowane sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku III i V rozporządzenia 2021/451. Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

Sprawozdawczość w zakresie funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku I i II rozporządzenia 2021/451. Sprawozdanie obejmuje informacje z zakresu adekwatności kapitałowej, wypłacalności grupy, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego.

Zestawienie danych na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności / współczynników kapitałowych, przygotowanych w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków łącznie z ich oddziałami zagranicznymi (bez oddziałów instytucji kredytowych) są publikowane na stronie NBP: Adekwatność kapitałowa banków (link na dole strony)

Sprawozdawczość w zakresie dużych ekspozycji (LE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VIII i IX rozporządzenia 2021/451. Sprawozdanie zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

Wskaźnik dźwigni (LR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku X i XI rozporządzenia 2021/451. W sprawozdaniu prezentowane są dane dotyczące ekspozycji bilansowych i pozabilansowych, kapitału oraz wskaźnika dźwigni (LRCalc).

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VI i VII rozporządzenia 2021/451. W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

Począwszy od danych sprawozdawczych za czerwiec 2020 roku sprawozdanie IP Losses zostało włączone przez EBA jako tabela C 15.00 do pakietu EBA COREP Own Funds.

Oddziały instytucji kredytowych przekazują tabelę C 15.00 pakietu EBA COREP Own Funds przy wykorzystaniu taksonomii EBA jako EBA COREP Losses dla Oddziałów Instytucji Kredytowych.

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XXIV i XXV rozporządzenia 2021/451. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wysokości wskaźnika LCR oraz struktury zabezpieczenia przed utratą płynności zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 (z późn.zm.).

Stabilne finansowanie (NSFR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XII i XIII rozporządzenia 2021/451. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wskaźnika stabilnego finansowania netto zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w art. 428a – 428az rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Sprawozdawczość dotycząca obciążenia aktywów (AE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XVI i XVII rozporządzenia 2021/451. Sprawozdanie obejmuje informacje na temat wszelkich form obciążenia aktywów i obciążenia warunkowego oraz źródeł obciążenia.

Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności (ALMM)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załącznikach XVIII – XXIII rozporządzenia 2021/451. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące niedopasowania terminów zapadalności, koncentracji finansowania według kontrahenta oraz rodzaju produktu, cen płaconych przez instytucje za różne okresy finansowania, prolongowania finansowania oraz koncentracji zdolności równoważenia płynności.

Benchmarking (Internal Models) (BM)

Wymóg sprawozdawczy wynika z art. 78 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dyrektywa CRD IV) i obowiązuje banki, stosujące metody wewnętrzne do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego. Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/2070 z dnia 14 września 2016 r., z późn.zm.

Ryzyko rynkowe (FRTB)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załącznikach I – II rozporządzenia 2021/453. W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące progów określonych w art. 94 i 325a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz podsumowania pozycji i teoretycznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego w oparciu o alternatywną metodę standardową.

Lista monetarnych instytucji finansowych (MIF)

Zobacz również