Konferencje NBP | 2008-2001

Konferencje NBP z lat 2008-2001 | Materiały archiwalne | Materiały do pobrania

Konferencje NBP z lat 2008-2001 | Materiały archiwalne | Materiały do pobrania

Cel konferencji

Mimo, że migracja z krajów Europy środkowej i Wschodniej do Europy Zachodniej znacząco wzrosła po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r., to wiedza na temat jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy zarówno w krajach, z których pochodzą emigranci, jak i tych, do których przybyli jest niepełna. Krajowe urzędy statystyczne mają trudności z dokonaniem oceny wielkości i typu (stała lub tymczasowa) migracji.

Wpływ migracji na równowagę na rynku pracy i wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach z których wyjechali, jest trudno ocenić także dlatego, że informacje dotyczące aktywności gospodarczej emigrantów i ich kwalifikacji są ograniczone. Jeszcze większych trudności przysparza oszacowanie potencjalnych skutków makroekonomicznych migracji, z tytułu zmian salda rachunku obrotów bieżących i kursu walutowego. Ponadto w długim okresie głównym problemem dla prowadzonych w tym zakresie badań i realizowanej polityki, pozostaje – w świetle starzenia się ludności europejskiej – rola migracji w przekształceniu gospodarki europejskiej w system bardziej innowacyjny i wydajny.

Głównym celem konferencji jest zebranie najnowszych badań na temat migracji, jako zjawiska ekonomicznego i jej wpływu na rynki pracy i wzrost gospodarczy w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przepływów migracyjnych po rozszerzeniu UE. Tematyka konferencji koncentruje się w szczególności na następujących obszarach:

determinanty migracji,
migracja zarobkowa po rozszerzeniu UE i jej wpływ na rynki pracy krajów wysyłających i przyjmujących,
makroekonomiczne skutki migracji (przekazy, bilans płatniczy, wzrost gospodarczy, zmiany w specjalizacji produkcji, itd.),
migracja i mobilność innych czynników produkcji (outsourcing transgraniczny, itd.).
Konferencja jest przeznaczona głównie dla osób badających rynek pracy, makroekonomistów z banków centralnych, środowisk akademickich, ekonomistów i praktyków z instytucji rządowych i międzynarodowych.

Najlepszy artykuł zostanie uhonorowany specjalną nagrodą w wysokości 2 000 euro. Uczestnikami konkursu mogą być osoby do 35 roku życia.

Program konferencji

 

Komitet organizacyjny

Elżbieta Czarny (SGH, Bank i Kredyt),
Krzysztof Gajewski (NBP, Bank i Kredyt),
Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski, NBP, Bank i Kredyt),
Zbigniew Polański – przewodniczšcy (SGH, Bank i Kredyt),
Katarzyna Saczuk (SGH, NBP),
Paweł Strzelecki (SGH, NBP),
Robert Wyszyński (NBP),
Zbigniew Żółkiewski (NBP, Bank i Kredyt),
Michał Rutkowski (Bank Światowy, Bank i Kredyt)

 

Konferencja wprowadza w ostatni etap prac nad Raportem na temat przystąpienia Polski do strefy euro przygotowywanym przez Narodowy Bank Polski we współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi, władzami publicznymi i partnerami społecznymi.

Końcowa wersja Raportu będzie obejmowała zagadnienia ekonomiczne, prawne i operacyjne dotyczące procesu integracji monetarnej ze strefą euro. W Raporcie znajdą się prezentacje autorstwa czołowych ekonomistów z całego świata, którzy przedstawią podczas konferencji swoje opinie na temat procesu integracji Polski i innych nowych państw członkowskich ze strefa euro.

Przygotowanie Raportu zostało powierzone Biuru ds. Integracji ze Strefą Euro, które zostało utworzone w Narodowym Banku Polskim w maju 2007 r. Raport ma być gotowy pod koniec 2008 r.

Biuro koordynuje pracę około 100 ekspertów reprezentujących około 40 krajowych i zagranicznych instytutów badawczych i uniwersytetów.

Wnioski zawarte w Raporcie będą formułowane w oparciu o szeroki program badawczy obejmujący około 55 projektów badawczych realizowanych przez NBP, wiodące instytuty badawcze jak również przez uznanych ekspertów międzynarodowych. Wszystkie projekty są poddawane ocenie niezależnych recenzentów.

Biuro podejmuje wszelkie starania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie konsultacji społecznych i informować społeczeństwo o wynikach kolejnych projektów badawczych poprzez organizowanie otwartych seminariów. Biuro zorganizuje ogółem około 100 seminariów. Do uczestnictwa w nich zaprasza się partnerów społecznych oraz ekspertów z ośrodków naukowych i z sektora prywatnego. Uwagi i sugestie zaproszonych gości zostają następnie uwzględniane przez Biuro.

W ramach procesu konsultacji Biuro utworzyło platformę współpracy z głównymi partnerami społecznymi, tj. z członkami Komisji Trójstronnej oraz ze Związkiem Banków Polskich. Organizowane są kwartalne spotkania szefów tych organizacji z Prezesem NBP. Partnerzy społeczni przygotują także jedną z części Raportu podsumowującą ich stanowiska i poglądy na temat integracji ze strefą euro.

Ustanowiono także stałe kontakty robocze z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Gospodarki organizacjami międzynarodowymi.
Dokument, jakim jest Raport jest dokumentem, który po raz pierwszy przygotowywany jest w oparciu o tak szeroką platformę otwartej komunikacji i konsultacji, przy udziale tak szerokiego spektrum zarówno pracowników badawczych, jak też instytucji.

Program konferencji

Rejestracja uczestników
Przywitanie gości przez Prezesa NBP
Sławomira Skrzypka
Wprowadzenie: prof. Zbigniew Hockuba

Common European Currency: Challenge to Poland
prof. Zbigniew Hockuba

Sesja nr 1: Adopting the Euro: How and When?
Przewodnictwo: prof. Jerzy Osiatyński
Prelegenci: prof. Willem Buiter (London School of Economics), Susan Schadler

New Theories of Optimal Currency Areas and their application to Poland`s adoption of the euro: the asymmetric-shocks-on-its-head and the lender-of-last-resort theories of optimal currency areas
prof. Willem Buiter

Euro Adoption in Central Europe:A Case for Action and Priorities for Preparation
Susan Schadler

Przerwa na kawę
Sesja nr 2: OCA Criteria – How Relevant are They Today?
Przewodnictwo: prof. Karol Lutkowski
Prelegenci: prof. Ronald McKinnon (Stanford University), prof. Andrew Rose (UC Berkeley)

Optimum Currency Areas: Mundell 1 (1961) versus Mundell II (1973)
prof. Ronald McKinnon (Stanford University)

EMU, Trade and Business Cycle Synchronization: What Do We Know and What Does it Mean for Poland?
prof. Andrew Rose (UC Berkeley)

Sesja nr 3: Managing the Risks on the Road to the Euro
Przewodnictwo: prof. Stanisław Gomułka
Prelegenci: prof. Barry Eichengreen (UC Berkeley), dr. Peter Backé (OeNB), dr. Christoph Rosenberg (IMF)

Is Poland at Risk of a Boom-and-Bust Cycle in the Run-Up to Euro Adoption?
prof. Barry Eichengreen (UC Berkeley)

Credit Growth and Financial Deepening: Implications for Euro Adoption?
dr. Peter Backé (OeNB)

„Common Currency and its Future: Lessons for the New Member States”
Christoph Rosenberg (IMF)

Lunch
Sesja nr 4: Euro @10
Przewodnictwo: prof. Witold Orłowski
Prelegenci: Mr. Massimo Suardi (European Commission), prof. Jeffrey Frankel (Harvard University)

EMU@10 and beyond: on the way to an enlarged euro area
Mr. Massimo Suardi (European Commission)

The Euro Might Overtake the Dollar as Leading International Currency by 2020
prof. Jeffrey Frankel (Harvard University)

Przerwa na kawę
Sesja nr 5: The challenges of EMU Enlargement from the perspective of the NMSs
Przewodnictwo: prof. Aleksander Welfe
Prelegenci: Mr. Märten Ross (Eesti Pank), prof. László Halpern (Hungarian Academy of Sciences), prof. Vladimir Lavrač (Institute for Economic Research)
Przerwa na kawę

Sesja nr 6: Quo Vadis Euro Area?
Przewodnictwo: dr Krzysztof Rybiński
Prelegenci: prof. Paul de Grauwe (Katholieke Universiteit Leuven), prof. Jakob de Haan (University of Groningen)

Some Thoughts on Monetary and Political Union
prof. Paul de Grauwe (Katholieke Universiteit Leuven)

The impact of EMU on business cycle synchronization and labour market reform
prof. Jakob de Haan (University of Groningen)

Podsumowanie: dr Cezary Wójcik

Common Currency and its Future: Lessons for the New Member States
dr. Cezary Wójcik

Słowo zamykające: prof. Witold Koziński
Uroczysta kolacja

 

Recent years have seen a rapid credit growth in many of the new EU Member States and other catching-up economies. While financial deepening is an inherent part of the convergence process and can be beneficial for the economy, the scale and the speed of the observed lending growth raises important questions for the monetary and financial authorities. Is this strong increase in loans a credit bubble or an equilibrium phenomenon? What risks does it pose to price and financial stability? What measures can be taken to avoid or reduce potential negative consequences of a lending boom? How does the credit growth affect the conditions in which monetary policy operates and what policy adjustment does it require? What is the impact of the euro adoption on the lending growth and the optimal policy response?

The objective of the conference is to present the latest research on the determinants of the credit growth in converging economies as well as its effects and policy challenges. The conference is also intended to provide a discussion forum for distinguished academics, central bankers and representatives from commercial banks on a topic of great importance for monetary policy.

Thursday, 22 November 2007
13.00 – 13.10
Opening:
SŁAWOMIR STANISŁAW SKRZYPEK,
President, National Bank of Poland

13.10 – 14.30
Session 1:
Is Lending Growth in CEE Too Fast? A Credit Bubble or an Equilibrium Phenomenon

Chair:
Andrzej Sławiński, National Bank of Poland

G. Kiss, M. Nagy and B. Vonnák:
Credit Growth in Central and Eastern Europe: Trend, Cycle or Boom?
presented by GERGELY KISS, Magyar Nemzeti Bank
Discussant: FRÉDÉRIC BOISSAY, European Central Bank

B. Egert, P. Backé and T. Zumer:
Credit Growth in Central and Eastern Europe: New (Over) Shooting Stars? – part 1, part 2
presented by TINA ZUMER, Bank of Slovenia
Discussant: ISTVÁN P. SZÉKELY, European Commission
14.30 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 16.20
Session 2:
Credit Expansions, Monetary Policy and Financial Stability

Chair:
Wojciech Charemza, National Bank of Poland

A. Barajas, G. Dell’Ariccia and A. Levchenko:
Credit Booms: the Good, the Bad, and the Ugly
presented by GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
Discussant: BAS VAN AARLE, Centre for European Economic Research

M. Brzoza-Brzezina, T. Chmielewski and J. Niedźwiedzińska:
Substitution between Domestic and Foreign Currency Loans in Central Europe
presented by MICHAŁ BRZOZA-BRZEZINA, National Bank of Poland
Discussant: TOMASZ KOŹLUK, Organisation for Economic Co-operation and Development
16.20 – 16.50 Coffee Break
16.50 – 18.10
Session 3:
Credit Expansion in Selected CEE New EU Member States

Chair:
Dariusz Filar, National Bank of Poland

F. Neagu, A. Mărgărit, M. Copaciu, I. Racaru, R. Mircea and A. Andrassy:
Non-Government Credit in Romania: Perspectives and Implications
presented by FLORIAN NEAGU, National Bank of Romania
Discussant: RAFAŁ KIERZENKOWSKI, Organisation for Economic Co-operation and Development

T. Ramanauskas:
Interest Rates, Credit and the Macroeconomy – a Small Structural Model for the Lithuanian Case
presented by TOMAS RAMANAUSKAS, Bank of Lithuania
Discussant: ADAM KOT, National Bank of Poland
Friday, 23 November 2007

9.00 – 10.20
Session 4:
Rapid Credit Growth in the Housing Market – Implications for Monetary Policy

Chair:
Stanisław Gomułka, London School of Economics

B. Égert and D. Mihaljek:
Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe
presented by DUBRAVKO MIHALJEK, Bank for International Settlements
Discussant: JESÚS CRESPO CUARESMA, University of Innsbruck

S. Zajączkowski and D. Żochowski:
Housing Loans Growth, Foreign Currency Risk and Supervisory Response: the Polish Case
presented by DAWID ŻOCHOWSKI, National Bank of Poland
Discussant: AGNIESZKA STĄŻKA, National Bank of Poland
10.20 – 10.50 Coffee Break
10.50 – 12.20
Session 5:
Credit Expansion in CEE from the Perspective of Commercial Banks

Chair:
Karol Lutkowski, National Bank of Poland

DEBORA REVOLTELLA, Head of New Europe Research, Unicredit Group
STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, Deputy President, PKO BP S.A.
JAN VANHEVEL, CEO Central Europe, KBC Group N.V.
12.20 – 13.20 Lunch
13.20 – 14.20
Session 6:
The Impact of Credit Expansion in CEE and the Challenges Ahead – The Assessment of International Financial Institutions

Chair:
Zbigniew Hockuba, National Bank of Poland

P. Schellekens and R. Bems:
Finance and Convergence in Emerging Europe: What’s Ahead for Emerging Europe?
presented by PHILIP SCHELLEKENS, International Monetary Fund
World Bank EU8+2 Regular Economic Report, Special Topic: Credit Expansion in Emerging Europe: A Cause for Concern?
presented by LESZEK KĄSEK, World Bank
14.20 – 14.50 Coffee Break
14.50 – 16.20
Session 5:
Panel discussion: Monetary Policy Challenges Resulting from the Rapid Credit Growth In CEE

Chair:
Alojzy Nowak, University of Warsaw

JÚLIA KIRÁLY, Deputy Governor, Magyar Nemzeti Bank
KRZYSZTOF RYBIŃSKI, Deputy President, National Bank of Poland
ANDRES SUTT, Deputy Governor, Bank of Estonia
ZDENĚK TŮMA, Governor, Czech National Bank

16.20 – 16.30 Closing address:
KRZYSZTOF RYBIŃSKI, Deputy President, National Bank of Poland

Speakers

SŁAWOMIR STANISŁAW SKRZYPEK, President, National Bank of Poland
ZDENĚK TŮMA, Governor, Czech National Bank
JÚLIA KIRÁLY, Deputy Governor, Magyar Nemzeti Bank
ANDRES SUTT, Deputy Governor, Bank of Estonia
GERGELY KISS, Magyar Nemzeti Bank
FRÉDÉRIC BOISSAY, European Central Bank
TINA ZUMER, Bank of Slovenia
ISTVÁN P. SZÉKELY, European Commission
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
BAS VAN AARLE, Centre for European Economic Research
TOMASZ KOŹLUK, Organisation for Economic Co-operation and Development
FLORIAN NEAGU, National Bank of Romania
RAFAŁ KIERZENKOWSKI, Organisation for Economic Co-operation and Development
TOMAS RAMANAUSKAS, Bank of Lithuania
DUBRAVKO MIHALJEK, Bank for International Settlements
JESÚS CRESPO CUARESMA, University of Innsbruck
DEBORA REVOLTELLA, Head of New Europe Research, Unicredit Group
STEFAN ŚWIĄTKOWSKI, Deputy President, PKO BP S.A.
JAN VANHEVEL, CEO Central Europe, KBC Group N.V.
PHILIP SCHELLEKENS, International Monetary Fund
LESZEK KĄSEK, World Bank
KRZYSZTOF RYBIŃSKI, Deputy President, National Bank of Poland
MICHAŁ BRZOZA-BRZEZINA, National Bank of Poland
ADAM KOT, National Bank of Poland
AGNIESZKA STĄŻKA, National Bank of Poland
DAWID ŻOCHOWSKI, National Bank of Poland

Narodowy Bank Polski, Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Europejski Bank Centralny organizują międzynarodową konferencję zatytułowaną „Rola Banków Centralnych w kształtowaniu świadomości ekonomicznej i finansowej obywateli”. Celem konferencji jest zorganizowanie forum służącego wymianie doświadczeń i pomysłów między uznanymi przedstawicielami banków centralnych, naukowcami i osobami oraz instytucjami zajmującymi się edukacja ekonomiczną w skali międzynarodowej.

We współczesnym świecie edukacja ekonomiczna i finansowa obywateli nie jest wyłącznie sprawą władz państwowych, stanowi także wyzwanie dla wielu instytucji publicznych i organizacji typu non-profit.

Brak rozumienia zagadnień ekonomicznych przez społeczeństwo stanowi poważne wyzwanie dla każdego banku centralnego. Dlatego też coraz większa liczba banków centralnych, działając w ramach swoich celów i zadań statutowych, rozpoczęła wdrażanie ekonomicznych i finansowych inicjatyw edukacyjnych. Na ogół trudno jest wytłumaczyć politykę monetarną i jej wpływ na rozwój ekonomiczny kraju, jeżeli społeczeństwo nie rozumie podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki rynkowej i nie zdaje sobie sprawy z wpływu niektórych procesów ekonomicznych na ich życie codzienne. Banki centralne są szczególnie zainteresowane istnieniem odpowiedniej komunikacji z różnymi środowiskami. Działania ekonomiczne i finansowe mogą wkrótce stać się znaczącą częścią polityki informacyjnej adresowanej do różnych grup docelowych i szerokiej opinii publicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 września w Warszawie. Ponieważ coraz większa liczba banków centralnych rozważa zaangażowanie się w edukację ekonomiczną i finansowa konferencja ta będzie jedną z najważniejszych inicjatyw w tym zakresie na świecie.

Chcielibyśmy podkreślić, że program konferencji obejmuje szereg prezentacji. Pomiędzy sesjami przedstawiciele banków centralnych z całego świata zademonstrują przykładowe programy edukacyjne i produkty, które mogą być powielane w innych krajach.

28.09.2006 r.
HOTEL WESTIN W WARSZAWIE
9.00 – 9.40
Sesja inauguracyjna:
Dlaczego banki centralne wspierają edukację ekonomiczną i finansową? Prezentacje z perspektyw europejskiej i amerykańskiej.

Przemówienia wyższej rangi przedstawicieli międzynarodowej społeczności banków centralnych na temat znaczenia edukacji ekonomicznej i finansowej obywateli. Prezentacje przedstawione z perspektywy europejskiej i amerykańskiej.
Dlaczego banki centralne angażują się w edukację ekonomiczną i finansową?
Jakie cele w zakresie edukacji ekonomicznej i finansowej powinny realizować banki centralne?
Jakich efektów można oczekiwać w związku z edukacją prowadzoną przez bank centralny?
Prelegenci: Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Cathy Minehan, Prezes Federal Reserve Bank of Boston (USA)
9.40 – 10.40
Dyskusja panelowa nr 1
Poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa i zrozumienia zagadnień gospodarczych i ekonomicznych.

Prezentacje ekspertów z różnych krajów na temat wiedzy ekonomicznej i zrozumienia w krajach, z których pochodzą.
Różne poziomy świadomości ekonomicznej,
Luki w wiedzy i rozumieniu mechanizmów ekonomicznych w społeczeństwie,
Przeciwdziałanie błędnej wiedzy ekonomicznej,
W jaki sposób czynniki kulturowe i psychologiczne wpływają na metody nauczania i przyswajania zagadnień ekonomicznych i finansowych?
Co można zrobić celem przezwyciężenia barier kulturowych i psychologicznych w zakresie nauczania ekonomii i finansów?
Wpływ powszechnej edukacji ekonomicznej na sytuację finansową osób fizycznych i gospodarstw domowych oraz na rozwój gospodarczy kraju.
Prelegenci: Robert Duvall, National Council on Economic Education; William Walstad, University Nebraska-Lincoln; Tadeusz Tyszka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
10.40 – 11.00
Prezentacja nr 1
Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Prezenterzy: Filip Wojciechowski i Andrzej Jaszczuk, NBP
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 11.50
Prezentacja nr 2
Economic Education Resource Bank (EERB) – platforma wymiany pomysłów i doświadczeń banków centralnych.

Prezenter: Michał Motyka, Koordynator EERB
11.50 – 13.10
Dyskusja panelowa nr 2
Promocja edukacji ekonomicznej na poziomie ogólnokrajowym

Dyskusja przedstawicieli różnych krajów na temat programów edukacji ekonomicznej i ich promowania celem uzyskania lepszego zrozumienia przez społeczeństwo zjawisk ekonomicznych w gospodarce. Szczególny nacisk położony będzie na zrozumienie przez obywateli sposobu, w jaki polityka monetarna wpływa na ich sytuację ekonomiczną i finansową.
Zagadnienia i wyzwania komplikujące edukację ekonomiczną społeczeństw.
Rola banku centralnego i innych instytucji publicznych w edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
Czy sektor prywatny i publiczny mogą efektywnie współpracować na rzecz wdrożenia powszechnych działań (strategii) na poziomie narodowym?
Na jakich zagadnieniach z dziedziny edukacji ekonomicznej powinien skoncentrować się bank centralny?
Jak połączyć edukację na temat polityki banku centralnego z szeroką edukacją ekonomiczną społeczeństwa?
Prelegenci: Dariusz Filar, Rada Polityki Pieniężnej, NBP; Robert Duvall, National Council on Economic Education; Joseph Ganley, Bank Anglii; Jae-Jin Park, Ośrodek Edukacji Ekonomicznej, Bank Korei Płdn.
13.10 – 14.40 Lunch
14.40 – 15.10
Prezentacja nr 3
Edukacja ekonomiczna i finansowa w polskich szkołach.

Prezenterzy: Zbigniew Modrzewski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Dariusz Danilewicz, NBP
15.10 – 15.30
Prezentacja nr 4
Amerykańska narodowa strategia edukacji finansowej. (Taking Ownership of the Future – The U.S. National Strategy for Financial Literacy)

Prezenter: Dan Iannicola, Departament Skarbu USA
15.30 – 16.45
Dyskusja panelowa nr 3
Potrzeby i wyzwania edukacji finansowej.

Dyskusja reprezentantów różnych instytucji na temat budowania strategii edukacji w zakresie finansów osobistych i programów na szczeblu krajowym.
Powody, dla których edukacja finansowa staje się ważną kwestią w rozwoju społeczeństw.
Szczególne wyzwania w promowaniu edukacji finansowej.
Współpraca międzynarodowa: co warto wdrażać wzorem innych krajów,
Czy sektor prywatny i publiczny mogą efektywnie współpracować na rzecz wdrożenia powszechnych działań (strategii) na poziomie narodowym?
Jaki jest główny klucz do sukcesu w edukacji finansowej społeczeństwa?
Prelegenci: Greg Valentine, National Business Educators Association (USA); Barbara Smith, Financial Affairs Division, OECD; John J. Ferrandino, National Academy Foundation (USA); Włodzimierz Grudziński, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
16.45 – 17.15 Przerwa na kawę
17.15 – 17.40
Prezentacja nr 5
Jak pogłębić wiedzę o banku centralnym – Gra symulacyjna na temat polityki monetarnej. Prezenterzy: Tomasz Chmielewski, Adam Kot, NBP
17.40 – 18.00
Prezentacja nr 6
Działalność edukacyjna w zakresie ekonomii i finansów Banku Rezerwy Indii.

Prezenter: Alpana Killawala, Reserve Bank of India
18.00 – 18.20
Prezentacja nr 7
Edukacja finansowa konsumentów.

Prezenter: Bruno Levesque, Financial Consumer Agency of Canada
20.00 OFICJALNE PRZYJĘCIE W GALERII PORCZYŃSKICH
29.09.2006 r.
HOTEL WESTIN W WARSZAWIE
9.00 – 10.30
Dyskusja panelowa nr 4
Wdrażanie programów edukacji ekonomicznej i finansowej na szczeblu krajowym lub lokalnym.

Dyskusja na temat sposobu, w jaki bank centralny może prowadzić ogólnokrajową działalność kierowaną do różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia, dochodach, zamożności i w różnym wieku.
Jakie są realne cele?
Budowanie akceptacji społecznej i świadomości w zakresie działań banku centralnego.
Podstawowe elementy infrastruktury wspierającej rozwój i utrzymanie programów edukacyjnych banku centralnego.
Jak zapewnić wystarczające środki finansowe?
Kto powinien uczyć – pracownicy: eksperci w zakresie ekonomii i finansów czy pedagodzy?
Adresaci działań i instytucje współpracujące
Ocena wpływu działań banku centralnego (opracowanie właściwych wskaźników dla ewaluacji programów).
Prelegenci: Steven Malin, Federal Reserve Bank of New York; Federico Rubli Kaiser, Banco de Mexico; Heike Winter, Deutsche Bundesbank; Marcin Polak, NBP
10.30 – 10.50
Prezentacja nr 8
Dni otwarte banku centralnego na przykładzie NBP.

Prezenter: Małgorzata Kloc-Konkołowicz, NBP
10.50 – 11.10
Prezentacja nr 9
Stabilność Cen – dlaczego jest ważna także dla Ciebie? Narzędzie edukacyjne Europejskiego Banku Centralnego.

Prezenter: Elizabeth Ardaillon-Poirier, EBC
11.10 – 11.40 Przerwa na kawę
11.40 – 13.00
Dyskusja panelowa nr 5
Udane krajowe programy edukacji ekonomicznej i finansowej – doświadczenia różnych krajów.
Dyskusja na temat przykładowych programów z trzech krajów promujących edukację w zakresie ekonomii lub finansów.
Dyskusja na temat celów oraz czynników wpływających na powodzenie programu, produktu lub konkursu.
Niezbędna infrastruktura podstawowa i wspierająca.
Metody dystrybucji.
Wykorzystanie mediów drukowanych i elektronicznych do produkcji i dystrybucji.
Wskaźniki oceniające konkretne programy, produkty lub konkursy.
Prelegenci: Edyta Rojcewicz, NBP (Program telewizyjny Złoty dla Zuchwałych – Narodowy test wiedzy ekonomicznej ); Steven Malin, Federal Reserve Bank of New York (The Fed Challenge Competition); Janis Motivans, Bank Łotwy (Money World Visitors Centre)
13.00 – 13.20
Prezentacja nr 10
Muzeum Pieniądza – Jak edukować na temat pieniądza i polityki pieniężnej.

Prezenter: Heike Winter, Bundesbank
13.20 – 13.40
Prezentacja nr 11
Interaktywne Muzeum Ekonomii MIDE) – Nowa inicjatywa edukacyjna Banku Meksyku.

Prezenterzy: Federico Rubli Kaiser, Banco de Mexico i Silvia Singer Sochet, Espacio Cultural y Educativo Betlemitas
13.40 – 14.10
Podsumowanie konferencji:
Edukacja ekonomiczna – związek z realizacją polityki monetarnej przez bank centralny.

Najważniejsze wyzwania dla edukacji ekonomicznej społeczeństw w XXI wieku.
Środowisko europejskie i międzynarodowe: globalizacja, rozwój gospodarczy i Strategia Lizbońska a potrzeba edukacji ekonomicznej
Realizacja polityki monetarnej a poziom wiedzy obywateli
Rozwój rynków finansowych a świadomość finansowa obywateli
Wyzwania – rola i zadania banków centralnych w edukacji ekonomicznej i finansowej
Mr. Jürgen Stark, Członek Zarządu i Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
14.10 – 15.40 Lunch
15.40 – 17.30 Nieformalne spotkania i rozmowy na temat edukacji ekonomicznej i finansowej.

Prelegenci
Ardaillon-Poirier Elizabeth – Europejski Bank Centralny
Balcerowicz Leszek – Prezes Narodowego Banku Polskiego
Chmielewski Tomasz – Narodowy Bank Polski
Danilewicz Dariusz – Narodowy Bank Polski
Duvall Robert – National Council on Economic Education
Ferrandino John J. – National Academy Foundation (USA)
Filar Dariusz – Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski
Ganley Joseph – Bank Anglii
Grudziński Włodzimierz – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Iannicola Dan – Departament Skarbu, USA
Jaszczuk Andrzej – Narodowy Bank Polski
Killawala Alpana – Reserve Bank of India
Kloc-Konkołowicz Małgorzata – Narodowy Bank Polski
Kot Adam – Narodowy Bank Polski
Levesque Bruno – Financial Consumer Agency of Canada
Malin Steven – Federal Reserve Bank of New York (The Fed Challenge Competition)
Minehan Cathy – Prezes Federal Reserve Bank of Boston (USA)
Modrzewski Zbigniew – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Monetarnej
Motivans Janis – Bank Łotwy (Money World Visitors Centre)
Motyka Michał – Koordynator EERB
Park Jae-Jin – Centrum Edukacji Ekonomicznej, Bank of Korea
Polak Marcin – Narodowy Bank Polski
Rojcewicz Edyta – Narodowy Bank Polski (Program telewizyjny Złoty dla Zuchwałych – Narodowy test wiedzy ekonomicznej )
Rubli Kaiser Federico – Narodowy Bank Meksyku
Singer Sochet Silvia – Espacio Cultural y Educativo Betlemitas
Smith Barbara – Financial Affairs Division, Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju
Stark Jürgen – Członek Zarzšdu i Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
Tyszka Tadeusz – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Valentine Greg – National Business Educators Association (USA)
Walstad William – University Nebraska-Lincoln
Winter Heine – Bundesbank
Wojciechowski Filip – Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Narodowy Bank Polski

 

The 10th CEPR/European Summer Institute Annual Conference will take place on 1-2 September 2006 in Warsaw and will be hosted by the National Bank of Poland. The CEPR/ESI Annual Conferences were sponsored by the Banco de Portugal, Bank of Finland, the Deutsche Bundesbank, the National Bank of Belgium, the National Bank of Hungary, the Nederlandsche Bank, the Oesterreichische Nationalbank and the European Central Bank. Former conferences were held on 'The Changing European Financial Landscape’ in Brussels (1998), 'Fiscal Policy Imbalances, the Monetary Transmission Mechanism and Prudential Supervision’ in Lisbon (1999), 'Vivent les Différences?: Heterogeneous Europe’ in Amsterdam (2000), 'Old Age, New Economy and Central Banking’ in Helsinki (2001), 'Regulatory Changes for European Financial Markets’ in Vienna (2002), 'The Euro Area as an Economic Entity’ in Eltville (2003), 'EMU Enlargement to the East and the West’ in Budapest (2004) and on 'Structural Reforms and Economic Growth in Europe’ in Frankfurt-am-Main (2005).

The topic of the 10th CEPR/ESI Annual Conference will be 'Globalization and Monetary Policy’ and will cover the following sub-areas: (1) impact of globalization on monetary policy (with special emphasis on the following channels: product market, labour market, non-financial and financial services), (2) implications of global imbalances for monetary policy, (3) modelling monetary policy under globalization. The intention is to have three policy lectures by senior central bankers. Furthermore, there will be a panel session of commercial bank analysts and representatives of international institutions. Finally, the conference will be closed with three survey papers by reputed academics on modelling monetary policy under globalization.

One part of the conference will be reserved for central bank researchers of member countries of the European Union and of the EU candidate countries. Therefore, the organizers of the 2006 CEPR/ESI Annual Conference ask the Research Departments of the EU and candidate countries to submit their best paper related to one of the specified sub-areas above. We would ask that you do this by completing the attached reply form and sending it with a first version of the paper to Rachel Bedford at CEPR (fax: 44 20 7878 2999, email: rbedford@cepr.org) by 1 June 2006. The organizers will then select the three best papers for presentation at the conference in a special session of central bank research papers. Moreover, the organizers will award the best of these three papers with the CEPR/ESI Prize 2006 for the Best Central Bank Research Paper.

The organizers

Sylvester Eijffinger (CentER, Tilburg University, RSM Erasmus University and CEPR)
Kees Koedijk (RSM Erasmus University, Maastricht University and CEPR)
Adam B. Czyżewski (National Bank of Poland)

Draft Programme

Reply form

 

The international scientific workshop „The role of inflation expectations in modelling and monetary policy making”, covering the application of information on inflation expectations in macroeconomic modelling and in monetary policy making, will be hosted by the National Bank of Poland on 9-10 February 2006. The workshop aims to establish a platform for the discussion and sharing experience between the representatives of central banks and the members of academic community, regarding measurement of economic agents’ expectations, the methods of formulating those expectations, and the role they play in economic processes. The workshop is not available to the general public. However, persons particularly interested in the above issues may, in justified cases (e.g. research conducted in the area) apply to the following address: Sekretariat.BBM@mail.nbp.pl

Conference description
The development of economics and empirical studies indicate to a significant role of expectations – including inflation expectations – in macroeconomic relations. Three interrelated premises for central banks’ interest in the issue of inflation expectations may be identified. Firstly, the expectations constitute one of the factors that may determine market behaviour insofar as consumption, savings, wage trade-off, etc., and thus indirectly influence the price processes in the economy. Depending on the strength of the impact of central bank’s interest rates changes on inflation expectations, these may become a significant gear in the mechanism of transmission of the monetary policy impulses. Secondly, to the extent to which they are an independent determiner of future price developments, they may be a valuable source of information to be used in anticipation analyses, e.g. in macroeconomic forecasts that provide foundations for the decisions of monetary authorities. Thirdly, inflation expectations of various groups of economic agents (consumers, enterprises, the financial sector) are a measurement of central bank’s credibility, and they determine the degree of conviction as to the possible achievement of its statutory objective, i.e. price stability. This is especially important in the direct inflation target regime.

With the introduction of the direct inflation target strategy in Poland in 1998, the National Bank of Poland has developed research on inflation expectations. As regards inflation expectations of private individuals, methods of quantification of inflation expectations on the basis of survey data were developed. The resultant indicators were then used in assessment of the nature of inflation expectations in this group of agents, and in comparison of inflation expectations of private individuals in Poland and in the euro area. The quantified measures of inflation expectations of private individuals were also included in the macroeconometric models applied at the NBP.

The importance of the issue in modern macroeconomics has made the National Bank of Poland organize an international workshop on inflation expectations. The workshop aims to establish a platform for the discussion and sharing experience for the representatives of central banks and the members of academic community, regarding measurement of economic agents’ expectations, the methods of formulating those expectations and the role they play in economic processes. The topics of particular presentations and the discussion panel to be held at the end of the workshop should provide a response to the question about the application of information on inflation expectations in macroeconomic modelling and in monetary policy making by modern central banks.

Program of the Conference

 

Thursday, February 9th, 2006

08:30 – 08:45 Opening address
Jerzy Pruski – First Deputy President of the National Bank of Poland
08:45 – 09:45 Opening lecture: The role of expectations in macroeconomics
– Peter Sinclair, University of Birmingham and the Bank of England
09:45 – 10:15

Coffee break

10.15-11.00 Should private expectations concern central bankers?
Martin Fukač, Czech National Bank
Discussant: Zoltan Jakab, National Bank of Hungary

11:00 – 11:45 How robust are quantified survey data? Evidence from the United States
Roy Batchelor, Cass Business School, London
Discussant: Richard Curtin, University of Michigan

11:45 – 12:30

Inflation expectations: theoretical models and empirical tests
Richard Curtin, University of Michigan
Discussant: Michael F. Bryan, Federal Reserve Bank of Cleveland

12:30 – 14:00

Lunch break

14:00 – 14:45

Survey expectations, rationality and the dynamics of euro area inflation
Magnus Forsells and Geoff Kenny, European Central Bank
Discussant: Fabien Curto Millet, Balliol College, Oxford

14:45 – 15:30

Household versus expert forecasts of inflation: New evidence from European survey data
Christina Gerberding, Deutsche Bundesbank
Discussant: Emilia Tomczyk, Warsaw School of Economics

15:30 – 16:15

The role of expectations in the inflation process in the euro area
Maritta Paloviita and Matti Viren, Bank of Finland
Discussant: Roy Batchelor, Cass Business School, London

16:15 – 16:45

Coffee break

16:45 – 17:30

Testing near-rationality using detailed survey data
Michael F. Bryan, Federal Reserve Bank of Cleveland
Stefan Palmqvist, Sveriges Riksbank
Discussant: Maciej K. Dudek, National Bank of Poland

17:30 – 18:15

400 000 observations on inflation perceptions and expectations in the EU. What will they tell us?
Staffan Lindén, European Commission
Discussant: Stefan Palmqvist, Sveriges Riksbank

20:00

Reception
Remarks by Leszek Balcerowicz – President of the National Bank of Poland

Friday, February 10th, 2006

08:30 – 09:15 Consumers’ inflation expectations and monetary policy in Europe
Jan Marc Berk, De Nederlandsche Bank
Discussant: Tomasz Łyziak, National Bank of Poland

09:15 – 10:00 Finding the optimal method of quantifying inflation expectations on the basis of qualitative survey data
Fabien Curto Millet, Balliol College, Oxford
Discussant: Jerzy Mycielski, University of Warsaw

10:00 – 10:45 Consumer inflation expectations. Usefulness of survey-based measures – a cross-country study
Ryszard Kokoszczyński, Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska, National Bank of Poland
Discussant: Martin Fukač, Czech National Bank

10:45 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:30 Panel discussion on the use of different measures of inflation expectations in monetary policy making
Chair: Lars Jonung, European Commission
Panelists:
Tibor Hledik, Czech National Bank
Geoff Kenny, European Central Bank
Ryszard Kokoszczyński, National Bank of Poland
12:30 – 13:00

Closing remarks: Andrzej Wojtyna, Monetary Policy Council, National Bank of Poland

13:00 – 14:30

Lunch

 

Program of the Conference
Abstracts

Cele konferencji

Radykalne reformy rynkowe realizowane po upadku komunizmu doprowadziły – po początkowym okresie gwałtownego spadku produkcji – do szybkiego wzrostu gospodarczego w byłych centralnie sterowanych gospodarkach Europy środkowej i Wschodniej. Sukces przeprowadzonych reform zapoczątkował proces zmniejszania dysproporcji w PKB per capita między tymi krajami a Europą Zachodnią i tym samym proces realnej konwergencji.

Sformułowanie i wprowadzenie w życie zasad polityki fiskalnej sprzyjających trwałemu wzrostowi stanowiło jeden z kluczowych elementów reform podjętych w krajach Europy środkowej i Wschodniej. Poszczególne rządy przyjęły różne założenia w procesie reformowania polityki fiskalnej, lecz z perspektywy minionych 15 lat można stwierdzić, że kraje, które zdołały zmniejszyć nierównowagę fiskalną, osiągnęły lepsze rezultaty w kategoriach wzrostu PKB w porównaniu z tymi, które zdecydowały się na prowadzenie łagodnej polityki fiskalnej. Członkostwo w UE oraz perspektywa wejścia do strefy euro nakładają na wszystkie nowe państwa członkowskie obowiązek prowadzenia zdyscyplinowanej polityki fiskalnej. Skłania to do rozważań na temat sposobu, w jaki konsolidacja fiskalna może wspierać nominalną i realną konwergencję.

Zagadnienie to jest przedmiotem szerokich dyskusji w literaturze ekonomicznej i nadal pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem nierozstrzygniętych tematów polemik wśród ekonomistów. Jakie są długoterminowe i krótkoterminowe następstwa konsolidacji fiskalnej? Jak minimalizować jej koszty i maksymalizować korzyści? Czy istnieje jakaś wymienność pomiędzy efektami krótko- i długoterminowymi? Jaka struktura instytucjonalna może najlepiej służyć dyscyplinie fiskalnej? Konferencja została zorganizowana w celu omówienia tych i innych zagadnień związanych z rolą polityki fiskalnej we wspieraniu realnej i nominalnej konwergencji.

Jak napisał niegdyś Mervyn King, prezes Banku Anglii: „banki centralne są często oskarżane o obsesję na punkcie inflacji, lecz jeśli faktycznie mają one jakąś obsesję, to jest nią polityka fiskalna”. Banki centralne są silnie umotywowane do monitorowania polityki fiskalnej, gdyż wpływa ona w sposób istotny na pole manewru, w ramach którego polityka pieniężna może realizować swoje zadania związane z osiąganiem i utrzymywaniem stabilności cen – dotyczy to zwłaszcza niewielkich i otwartych gospodarek, takich jak te funkcjonujące w nowych państwach członkowskich UE. Stąd właśnie nasze zainteresowanie badaniem tych mechanizmów i rozpowszechnianiem wiedzy na temat takich założeń polityki fiskalnej, które w największym stopniu sprzyjają utrzymaniu stabilności cen i trwałemu wzrostowi gospodarczemu w okresie przygotowań nowych członków UE do wprowadzenia euro.

Oczekiwane korzyści z konferencji

Oczekuje się, że konferencja umożliwi:
wymianę wiedzy dotyczącej fiskalnych aspektów realnej i nominalnej konwergencji;
zwrócenie uwagi decydentów i mediów na wpływ nierównowagi fiskalnej na wyniki gospodarcze;
nawiązanie nowych kontaktów i wzmocnienie współpracy z wybitnymi ekonomistami reprezentującymi wiele czołowych instytucji naukowych.

Program konferencji

DZIEŃ PIERWSZY – 30 czerwca

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego
Zsigmond Járai – Prezes Narodowego Banku Węgier

Sesja 1:
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy

9.15 – 9.45
Dyscyplina fiskalna. Rola Paktu Stabilności i Wzrostu
Joaquin Almunia – Komisarz, Komisja Europejska

9.45 – 10.00
Dyskusja

10.00 – 10.40
Finanse publiczne a długoterminowy wzrost gospodarczy
Philip Lane – Dublin University
Vito Tanzi – Inter-American Development Bank

10.40 – 10.55
Dyskusja

10.55 – 11.25 Przerwa

11.25 – 12.05
Czy zacieśnienie polityki fiskalnej mające na celu realizację Paktu Stabilności i Wzrostu może mieć ekspansywny charakter?
Roberto Perotti – Universita Bocconi
Giuseppe Bertola – Universita di Torino

12.05 – 12.20
Dyskusja

12.20 – 13.00
Polityka a silne ograniczanie deficytu fiskalnego
Francesco Giavazzi – Universita Bocconi
Jean-Philippe Cotis – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

13.00 – 13.15
Dyskusja

13.15 – 15.00
Obiad

15.00 – 15.40
Reformy podatkowe w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia i przyszłe wyzwania
György Kopits – Narodowy Bank Węgier
Richard Hemming – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Istvan P. Szekely – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

15.40 – 15.55
Dyskusja

15.55 – 16.25 Przerwa

16.25 – 16.45
Niekeynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej w wybranych nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Andrzej Rzońca – Narodowy Bank Polski

16.45 – 17.00
Dyskusja

17.00 – 17.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Polska polityka fiskalna w drodze do euro
Mirosław Gronicki – Minister Finansów

20:00 Uroczysty bankiet

DZIEŃ DRUGI – 1 lipca

Sesja 2:
Instytucjonalne ograniczenia polityki fiskalnej

9.00 – 9.30
Pakt Stabilności i Wzrostu: czy reguły fiskalne są potrzebne i czy działają?
Jacques de Larosiere – BNP Paribas

9.30 – 9.45
Dyskusja

9.45 – 10.25
Jaki jest dopuszczalny poziom długu publicznego?
V. Hugo Juan-Ramon – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Andrea Montanino – Ministerstwo Pracy, Republika Włoska

10.25 – 10.40
Dyskusja

10.40 – 11.10 Przerwa

11.10 – 11.30
Polityka fiskalna a inflacja
Willem Buiter – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

11.30 – 11.50
Rozbieżność w polityce fiskalnej i zbieżność cyklu koniunkturalnego: nieodpowiedzialność fiskalna nie ma związku z różnicami gospodarczymi
György Szapáry – Wiceprezes Narodowego Banku Węgier
Zsolt Darvas – Corvinus University, Budapeszt

11.50 – 12.05
Dyskusja

12.05 – 14.00
Obiad

14.00 – 14.20
Uwaga na lukę – międzynarodowe porównania cyklicznych zmian w budżecie
Gábor P. Kiss – Narodowy Bank Węgier
Gábor Vadas – Narodowy Bank Węgier

14.20 – 14.35
Dyskusja

14.35 – 15.00
Zamknięcie konferencji
Krzysztof Rybiński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
György Szapáry – Wiceprezes Narodowego Banku Węgier

As recently as in the second half of the 1980’s a popular book on the Federal Reserve System by William Greider was titled „Secrets of the Temple” and indeed it was common practice that monetary policy was surrounded by secrecy. Nowadays, a trend towards greater monetary policy transparency can be observed all over the world and central banks are paying increasing attention to their communication with the general public. Transparency and communication of monetary policy have become topical issues discussed by both policy makers and distinguished academics and they have been the subjects of theoretical and empirical research.

The aim of the conference is to present the current state of knowledge in this field. The conference should also serve as a forum of discussion for academics and central bankers alike. This discussion would help policy makers and guide them in adopting optimal transparency and communication strategies.

Conference program and papers

Organizing committee:

Sylvester Eijffinger
Jakob de Haan
Krzysztof Rybiński
The Editors of the European Journal of Political Economy agreed to publish a special issue of EJPE on „Central Bank Communication and Transparency” in which conference papers selected through a normal refereeing process will be published.

 

Central Bank Transparency and Communication: Implications for Monetary Policy

Program of the Conference

 

Day one – 2 June

8:30 – 8:45 Opening of the conference
Leszek Balcerowicz – President of the NBP
First Session: Theoretical Aspects

Chair: Sylvester C.W. Eijffinger, Tilburg University and CEPR
8:45 – 9:30 Is Central Bank Transparency Desirable?
Anne C. Sibert, Birkbeck College
Discussant: Petra M. Geraats, University of Cambridge

9:30 – 10:15 Central Bank Transparency Under Model Uncertainty
Stefano Eusepi, Federal Reserve Bank of New York
Discussant: Marco Hoeberichts, De Nederlandsche Bank and University of Amsterdam

10:15 – 11:00

The Value of Central Bank Transparency When Agents Are Learning
Michale Berardi, Sant’Anna School of Advanced Studies
Discussant: Peter Karadi, The Central Bank of Hungary

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:00

Central Bank Forecasts and Disclosure Policy: Why it Pays to Be Optimistic
Sylvester C. W. Eijffinger, CentER Tilburg University
Mewael F. Tesfaselassie, CentER Tilburg University
Discussant: Maria Demertzis, De Nederlandsche Bank and University of Amsterdam

12:00 – 12:45

Voting Transparency and the Optimal Remuneration of Central Bankers in a Monetary Union
Volker Hahn, University of Heidelberg
Discussant: Carsten Hefeker, University of Siegen and CESifo

12:45 – 14:15

Lunch

Second Session: Empirical Evidence

Chair: Jakob de Haan, University of Groningen and CESifo
14:15 – 15:00

Communication and Decision-Making by Central Bank Committees: Different Strategies, Same Effectiveness?
Michael Ehrmann, European Central Bank
Discussant: Jakob de Haan, University of Groningen and CESifo

15:00 – 15:45

The Impact of Central Bank Transparency on Infation Expectations
Carin van der Cruijsen, De Nederlandsche Bank and University of Amsterdam
Maria Demertzis, De Nederlandsche Bank and University of Amsterdam
Discussant: Marie Musard-Gies, IXIS Corporate and Investment Bank and University of Orleans

15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 – 16:45

Does it Pay to Watch Central Bankers’ Lips? The Information Content of ECB Wording
Friedrich Heinemann, Centre for European Economic Research
Discussant: Carlo Rosa, London School of Economics

16:45 – 17:30

Were verbal efforts to support the euro effective? A high-frequency analysis of ECB statements
David-Jan Jansen, De Nederlandsche Bank
Jakob de Haan, University of Groningen and CESifo
Discussant: Marc Tomljanovich, Colgate University

17:30 – 18:15 Do financial markets react to Bank of England communication?
Rachel Reeves, Bank of England
Michael Sawicki, Bank of England
Discussant: Andrzej Sławiński, The National Bank of Poland and Warsaw School of Economics

Day two – 3 June

8:30 – 8:35

Opening of the second day of the conference

8:35 – 10:30

Panel Session

Chair: Krzysztof Rybiński, Deputy President of the NBP
Participants: Claes Berg, Riksbank
Sylvester C.W. Eijffinger, Tilburg University and CEPR
Bernhard Winkler, European Central Bank

10:30 – 10:45

Coffee break

Third Session: Special Topics

Chair: Krzysztof Rybiński, Deputy President of the NBP
10:45 – 11:30
Secrecy versus Selective Disclosure in Sterilized Foreign Exchange Interventions
Richard C. Barnett, Villanova University
Discussant: Lubos Komarek, Czech National Bank and Prague School of Economics

11:30 – 12:15
Credibility and Transparency. Some Evidence on Inflation Targeting in Poland
Tomasz Łyziak, National Bank of Poland
Joanna Mackiewicz, Warsaw University
Ewa Stanisławska, National Bank of Poland
Discussant: Dariusz Filar, The National Bank of Poland

12:15 – 12:30

Coffee break

12:30 – 13:15
Inflation expectations of Polish entrepreneurs. Does the central bank communication matter?
Anna Czogała, National Bank of Poland
Adam Kot, National Bank of Poland
Agnieszka Sawicka, National Bank of Poland
Discussant: Lucjan T. Orłowski, Sacred Heart University and Center for Social and Economic Research

13:15 – 14:00
Monetary Policy Transparency in the Inflation Targeting Countries: the Czech Republic, Hungary and Poland
Mariusz Jarmużek, Center for Social and Economic Research (CASE) and University of Warwick
Lucjan T. Orłowski, Sacred Heart University and Center for Social and Economic Research (CASE)
Artur Radziwiłł, Center for Social and Economic Research (CASE) and Birkbeck College
Discussant: Michał Brzoza – Brzezina, The National Bank of Poland

14:00 – 14:30

Closing of the conference

 

Conference papers were chosen by a Committee comprising of Sylvester Eijffinger, Jakob de Haan and Krzysztof Rybiński. The authors of conference papers are presented in conference materials. Only speakers presenting conference papers are included in this program.

Sprawnie działający system finansowy jest niezbędnym warunkiem szybkiego wzrostu gospodarczego. Jego efektywność i stabilność istotnie przyczyniają się do realizacji głównych celów makroekonomicznych, do których należą stabilność cen oraz zrównoważony wzrost produkcji. Budowa takiego systemu jest zadaniem złożonym, przekraczającym możliwości jednej instytucji i dlatego wymaga zaangażowania całego układu podmiotów, z których każdy jest wyposażony w szczególne kompetencje i określony zakres odpowiedzialności. Wśród tych podmiotów znaczącą rolę odgrywają banki centralne, które od dawna są zainteresowane wspieraniem stabilności systemu finansowego. Jednak ich rola w tym zakresie nie jest precyzyjnie zdefiniowana i może podlegać modyfikacjom w zmieniających się uwarunkowaniach.

Niniejsza konferencja została pomyślana jako forum dyskusji na temat interakcji między bankami centralnymi a systemem finansowym, roli i pozycji banku centralnego oraz wyzwań, które pojawiają się w wyniku globalizacji oraz niestabilności finansowej. Celem konferencji jest również wymiana doświadczeń i poglądów między przedstawicielami banków centralnych a naukowcami. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wystąpienia panelistów i uczestników konferencji przyczynią się do wzbogacenia toczącej się debaty na temat roli banków centralnych w ich relacjach z systemem finansowym.

Sesja pierwsza konferencji będzie poświęcona analizie modeli i narzędzi wykorzystywanych w komunikacji między bankiem centralnym a rynkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Stanów Zjednoczonych w tym zakresie.

Sesja druga będzie dotyczyła sposobów oddziaływania banku centralnego na stabilność systemu finansowego. Analizie i ocenie zostaną poddane zarówno działania podejmowane przez banki centralne podczas kryzysów finansowych i bankowych, jak i ich wpływ na rozwój sytuacji. Zostanie również omówiona tradycyjna, historyczna rola banków centralnych jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Na zakończenie tej sesji poruszona zostanie kwestia roli, którą banki centralne odegrały w ograniczaniu zmienności systemów finansowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Sesja trzecia będzie poświęcona analizie wpływu rynków finansowych na banki centralne, a zwłaszcza zagadnieniom związanym z transmisją impulsów polityki pieniężnej i cenami aktywów.

Podczas sesji czwartej zostaną poddane ocenie nowe wyzwania dla banków centralnych, wynikające z pojawienia się nowej ekonomii, pieniądza elektronicznego, nowych technologii oraz zmian w podaży rządowych papierów wartościowych.

Przedmiotem kończącej konferencję piątej sesji będą doświadczenia wybranych krajów, których udziałem stała się transformacja ustrojowa, w kontekście wpływu banków centralnych na stabilność i rozwój systemu finansowego. Po przeanalizowaniu przypadków Polski, Węgier i Czech zostaną zaprezentowane wnioski oraz podsumowanie.

Dzień pierwszy – 7 października 2004 r.

9.00-9.15
Otwarcie konferencji
Jerzy Pruski – Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

9.15-9.45
Ocena działań podejmowanych przez banki centralne na rzecz stabilności finansowej
Robert Pringle – Central Banking Publications

Sesja pierwsza
Komunikacja między bankiem centralnym a rynkami finansowymi

9.45-10.15
Reakcja rynków na publikację raportów o inflacji, informacje o nastawieniu w polityce pieniężnej i inne wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych
Klaus Schmidt-Hebbel – Centralny Bank Chile

10.15-10.45
Doświadczenia Stanów Zjednoczonych – komunikacja pomiędzy FED a rynkami finansowymi
Peter Bakstansky – Bank Rezerwy Federalnej, Nowy Jork

10.45-11.00
Dyskusja

11.00-11.30
Przerwa

Sesja druga
Wpływ banków centralnych na stabilność systemu finansowego

11.30-12.00
Polityka banków centralnych podczas kryzysu finansowego i bankowego – próba oceny
Avinash Persaud – GAM London Limited, Gresham College

12.00-12.30
Rola banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji – czy nadal aktualna?
David Laidler – University of Western Ontario

12.30-13.00
Czy banki centralne ograniczyły zmienność systemów finansowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej?
Laszlo Halpern – Węgierska Akademia Nauk, Centre for Economic Policy Research, Central European University, William Davidson Institute

13.00-13.15
Dyskusja

13.15-15.15
Obiad

Sesja trzecia
Wpływ rynków finansowych na banki centralne

15.15-15.45
Jaką rolę powinny odgrywać ceny aktywów w polityce pieniężnej?
Frank Smets – Europejski Bank Centralny

15.45-16.15
Czy efektywny sektor bankowy wspiera czy zniekształca transmisję impulsów polityki pieniężnej?
Carlo Cottarelli – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

16.15-16.45
Przerwa

16.45-17.15
Poszukiwanie stabilności pieniężnej i finansowej
Claudio Borio – Bank Rozrachunków Międzynarodowych

17.15-17.45
Polityka pieniężna w małych otwartych gospodarkach
Clemens Grafe – University of London

17.45-18.00
Dyskusja

20.00
Uroczysta kolacja w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Zaproszenie zostanie przekazane wraz z materiałami na konferencję

Dzień drugi – 8 października 2004 r.

Sesja czwarta
Bank centralny i system finansowy w XXI wieku

9.00-9.30
Jakie wyzwania stawia nowa ekonomia przed bankowością centralną?
Bryan Chapple – Bank Centralny Holandii

9.30-10.00
Bank centralny i elektroniczny pieniądz – wpływ nowych technologii na politykę pieniężną
Claudio Sardoni – University of Rome

10.00-10.30
Wpływ zmian w podaży rządowych papierów wartościowych na politykę pieniężną
Roberto Blanco – Bank Hiszpanii

10.30-10.45
Dyskusja

10.45-11.15 Przerwa

Sesja piąta
Wpływ banków centralnych na stabilność i rozwój systemów finansowych na przykładzie doświadczeń krajów w okresie transformacji po 1989 roku

11.15-11.45
Polska – analiza przypadku
Jerzy Pruski – Narodowy Bank Polski

11.45-12.15
Węgry – analiza przypadku
Tamas Kalman – Narodowy Bank Węgier

12.15-12.45
Czechy – analiza przypadku
Pavel Racocha – Narodowy Bank Czech

12.45-13.00
Dyskusja

13.00-13.30
Przerwa

13.30-14.00

Transformacja systemu finansowego – podsumowanie i wnioski
Peter Backe – Europejski Bank Centralny

14.00-14.30

Zakończenie konferencji
Krzysztof Rybiński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

14.30-16.30
Obiad

Referaty

Peter Backe
prezentacja

Roberto Blanco
referat
prezentacja

Claudio Borio
referat
prezentacja

Bryan Chapple
referat
prezentacja

Clemens Grafe
referat
prezentacja

Laszlo Halpern
prezentacja

David Laidler
referat

Robert Pringle
prezentacja

Jerzy Pruski
prezentacja

Pavel Racocha
referat
prezentacja

Claudio Sardoni
referat
prezentacja

Klaus Schmidt-Hebbel
prezentacja

Frank Smets
referat
prezentacja

Zsamboki Balazs
prezentacja

Introduction

The aim of this scientific conference organised by the National Bank of Poland is to assess the short-run development of the economy, as well as its possibilities of a long-run growth. Due to the fact that monetary policy should take into consideration both time perspectives, it is relevant to focus on the determinants of the demand and the supply side of the economy.

These considerations have prompted the NBP to organise the conference entitled „Potential output and barriers to growth”. The basic purpose of this year’s meeting is to exchange views on:
relevance of the short-run development of the economy compared and its long-run growth path,
determinants of the long-run growth and ability of various disfunctions to dampen the economy,
convergence among countries with different economies, especially in light of European Union membership.
Conference structure and subjects

Output gap: definitions, measurement and use

This session will cover the relevance of output gap as an indicator of economic disequlibrium in performing monetary policy. The focus will be put on alternative methods used in calculating the indicator – starting from a traditional structural production function approach and ending with decompositions of output according to its stochastic properties. We will also deal with the influence of total factor productivity on economic growth. As an important factor of uncertainty surrounding estimates of output gap, the information content of real-time estimates and its reliability will be discussed.

Determinants of economic growth: theory and practice

The subjects covered during the second session will include the assessment of economic parameters and business environment and their impact on economic growth, especially in cases when they become burden and dampen the potential long-run growth that the economy can achieve. The discussion will focus on determinants originating in technological progress, processes of innovation and accumulation, developments of financial markets and construction of tax system. The ineffectiveness and lack of flexibility of labour markets will also be included as a factor determining slower development of the economy. As an important phenomenon in case of accession countries this session will also cover the impact of EU and EMU membership on a long-run growth.

Economic growth and real convergence

The last session of the conference will deal with the hypothesis of declining discrepancy between countries. The real convergence will be discussed in case of regional differences within the country and between countries. The convergence within the European Union countries will be discussed, as well as possibilities of accessing countries to converge after the accession. The impact of the EU’s Structural and Cohesion Funds on real convergence will be also dealt with as an important adjustment process.

Andrzej S. Bratkowski,
Deputy President of the National Bank of Poland
Opening Address

Gerhard Rünstler
ECB
The Information Content of Real-Time Output Gap Estimates: an Application for the Euro Area

Bruce Fallick,
Federal Reserve Board
Models and Judgement in the Estimation of U.S. Potential Output

Christian Schumacher,
Bundesbank
Forecasting Uncertainty of Output Gap Estimates

Michał Gradzewicz, Marcin Kolasa,
National Bank of Poland
Estimating of Output Gap in the Polish Economy: VECM Approach

Valerie Cerra,
IMF
Sweta Saxena,
University of Pittsburgh
Alternative Methods of Estimation Potential Output and Gap: An Application to Sweden

Jean Phillippe Cayen,
Bank of Canada
The Reliability of Output Gap estimators in Canada

Wojciech S. Maliszewski,
IMF
Measures of Output Gap and Monetary Policy in Poland

Werner Röger,
European Commission
The Production function approach to calculating potential growth and output gaps – EU and US

Session II: Determinants of Economic Growth: Theory and Practice

Miguel A. Leon-Ledesma
University of Kent
Cycles, Aggregate Demand and Growth

Zbigniew Żółkiewski, Marcin Kolasa,
National Bank of Poland
The Total Factor Productivity and the Potential Output in Poland

Ryszard Rapacki,
SGH
The Feasibility of Growth Acceleration in Poland

Andries Brandsma,
JRC Sevilla
Insights on Technological Change and How It Would Affect Economic Growth and the Catching Up of The New Member States of the EU

Krzysztof Kluza,
SGH, PZU
Stanislaw Kluza,
SGH, BGŻ
Monetary Assets Expenditures and Economic Growth

Kazimierz Orzechowski,
Warsaw University of Technology
Tax System Disfunctions as Barrier to Growth

Paweł Strzelecki, Jacek Socha,
National Bank of Poland
Employment Determinants of Economic Growth in Poland

Jacek Socha, Wojciech Rogowski,
National Bank of Poland

Tomasz Kopczewski,
Warsaw University
Soft Budget Constraints in Polish Manufacturing – Evidence from Panel Data

Session III: Economic Growth and Real Convergence

Reiner Martin
ECB
The Impact of the EU’s Structural and Cohesion Funds on Real Convergence in the EU
Presentation

Witold Orłowski
NOBE
Real Convergence in Central and Eastern Europe

Doris Ritzberger-Grünwald,
OeNB
Jesus Crespo-Cuaresma,
Uni of Vienna
Growth, Convergence and EU Membership

Tomasz Tokarski,
Jagiellonian University, Cracow
Pawel Gajewski,
University of Lodz
Real Convergence in Poland – Regional Approach

Adam B. Czyżewski,
Director, Macroeconomic and Structural Analysis Department

Panelists

W ciągu ostatnich czternastu lat w polskiej gospodarce zaszły poważne zmiany strukturalne. Osiągnięcia tego okresu to m.in. niski poziom inflacji oraz niemal 50% wzrost PKB w porównaniu z poziomem odnotowanym w 1989 r. Udział sektora prywatnego w PKB przekracza już 70%, jednak proces komercjalizacji oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych trwa nadal.

Mimo przejścia tak długiej drogi, Polska chce nadal, jak najszerzej, korzystać z doświadczeń międzynarodowych, aby zwiększyć tempo rozwoju gospodarczego. Mając świadomość potrzeby wymiany doświadczeń, Narodowy Bank Polski organizuje międzynarodową konferencję naukową: „Sukcesy i porażki w procesie konwergencji”.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat z jednej strony sposobów uniknięcia porażek na drodze szybkiego rozwoju gospodarczego, natomiast z drugiej strony osiągnięcie korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej. Dyskusja będzie się koncentrować na trzech obszarach:
źródła sukcesów,
przyczyny porażek,
korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej.
W pierwszej części konferencji będą omówione osiągnięcia krajów odnoszących sukcesy gospodarcze. Dyskusja będzie dotyczyć reprezentantów trzech regionów: Ameryki Południowej, Skandynawii i Azji. W każdym z wybranych krajów realizowano odmienną politykę i wypracowano indywidualne sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów.

Druga część konferencji będzie się koncentrować na doświadczeniach państw, które po długim okresie szybkiego wzrostu gospodarczego przeżywają okres stagnacji lub recesji. Omówione zostaną wybrane kraje Ameryki Łacińskiej oraz państwa socjalistyczne i posocjalistyczne. W dyskusji będą omówione przykłady błędnych reakcji na wyzwania przed którymi stanęły te kraje.

Ostatnia część konferencji będzie poświęcona przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ekonomiści z krajów członkowskich Unii Europejskiej przedstawią własne doświadczenia, omówią główne korzyści uzyskane przez ich kraje oraz poniesione przez nie koszty po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Przeanalizowane zostaną doświadczenia takich krajów jak Grecja i Portugalia, które musiały niegdyś pokonać znaczny dystans dzielący je od krajów najbogatszych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji poza uczestnikami z Polski będziemy gościć przedstawicieli zagranicznych banków centralnych oraz instytucji międzynarodowych.

Podczas konferencji polscy i zagraniczni eksperci będą mieli okazję szerszego omówienia postępów osiągniętych przy realizacji reform gospodarczych oraz stworzenia podstaw wzajemnie efektywnej integracji Polski z Unią Europejską.

Program konferencji

Dzień pierwszy

TEMAT DNIA
„Sukcesy i porażki w doganianiu krajów najbogatszych”

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji
Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego

9:15 – 10:00
Czy kraje biedne mają szansę rozwijać się szybciej niż kraje najbogatsze? Problem zbieżności
Edward C. Prescott – Federal Reserve Bank of Minneapolis, Arizona State University

Źródła sukcesów – analiza przypadków

10:00 – 10:30 Skandynawia w XIX i XX wieku
Olle Krantz – University of Umea

10:30 – 11:00 Japonia i inne tygrysy azjatyckie w drugiej połowie XX wieku
Charles Wolf, Jr. – RAND, Hoover Institution

11:00 – 11:30
Przerwa

11:30 – 12:00 Chiny od późnych lat siedemdziesiątych XX wieku
Wing Thye Woo – University of California at Davis

12:00 – 12:30 Chile od lat osiemdziesiątych XX wieku
Vittorio Corbo – Prezes Centralnego Banku Chile

12:30 – 13:00
Wprowadzenie do problematyki źródeł porażek w procesie konwergencji z krajami najbogatszymi
Philip Keefer – Główny ekonomista w Banku Światowym
Jan Winiecki – Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

13:00 – 15:00 Obiad

Przyczyny porażek – analiza przypadków

15:00 – 15:30 Argentyna
Mario I. Blejer – Bank Anglii

15:30 – 16:00 Sukcesy i porażki w procesie transformacji
Marek Dąbrowski – Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych

16:00 – 16:30
Przerwa

16:30 – 17:00 Niektóre kraje posocjalistyczne
Anders Aslund – Carnegie Endowment for International Peace
Willem Buiter – Główny ekonomista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju

Podsumowanie pierwszego dnia

17:00 – 17:30

Instytucjonalne uwarunkowania porażek i sukcesów w nadrabianiu przez kraje biedne dystansu do państw najbogatszych
Stanley Fischer – Wiceprezes Citigroup Inc.

O godzinie 20:00 serdecznie zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Zaproszenie zostanie przekazane wraz z materiałami na konferencję.

Dzień drugi

TEMAT DNIA
„Konwergencja realna wewnątrz Unii Europejskiej: Jakie wnioski dla Polski?”

Korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej – analiza przypadków

9:00 – 9:30 Portugalia
Abel Moreira Mateus – Bank Portugalii, New University of Lisbon

9:30 – 10:00 Hiszpania
Jose Maria Vinals – Bank Hiszpanii
Miguel Sebastian*) – Universidad Complutense de Madrid
*) w zastępstwie referat wygłosi Manuel Balmaseda – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

10:00 – 10:30 Grecja
Isaac Sabethai – Bank Grecji
Athanasios Vamvakidis – Międzynarodowy Fundusz Walutowy

10:30 – 11:00 Irlandia
Tom O’Connell – Bank Centralny Irlandii
John Bradley – Economic and Social Research Institute

11:00 – 11:30
Przerwa

11:30 – 11:45 Korzyści dla Polski z przystąpienia do Unii Europejskiej
Krzysztof Rybiński – Główny ekonomista w Banku BPH PBK

11:45 – 12:00

Czy państwa z powolnym tempem wzrostu w UGW tracą na szybkim rozwoju swoich partnerów
Jacek Rostowski – Central European University in Budapest

12:00 – 12:30

Czy przystąpienie do strefy euro sprzyja wyrównaniu poziomu rozwoju między krajami członkowskimi? Konwergencja nominalna a konwergencja realna
Iain Begg – European Institute at the London School of Economics and Political Science

Podsumowanie drugiego dnia konferencji

12:30 – 13:00 Zamknięcie konferencji
Andrzej S. Bratkowski – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

13:00 – 15:00 Obiad

 

Referaty

Anders Aslund
prezentacja

Manuel Balmaseda
prezentacja

Iain Begg
referat
prezentacja

Mario I. Blejer
prezentacja

John Bradley
referat
prezentacja

Willem Buiter
referat
referat
prezentacja

Vittorio Corbo
referat
prezentacja

Marek Dąbrowski
prezentacja

Philip Keefer
referat
prezentacja

Olle Krantz
referat
prezentacja

Abel Moreira Mateus
referat
prezentacja

Tom O´Connell
referat
prezentacja

Edward C. Prescott
referat
prezentacja

Jacek Rostowski
referat
prezentacja

Krzysztof Rybiński
referat
prezentacja

Isaac Sabethai
referat

Jeffrey Sachs
referat

Athanasios Vamvakidis
referat
prezentacja

Jose Maria Vinals
prezentacja

Jan Winiecki
referat

Charles Wolf, Jr.
referat
prezentacja
prezentacja

Wing Thye Woo
referat
prezentacja

 

Wprowadzenie

 

Konferencja Naukowa Narodowego Banku Polskiego pt „Reformy strukturalne a polityka pieniężna” ma na celu przedstawienie wyników badań nad uwarunkowaniami polityki pieniężnej wynikającymi z dokonujących się zmian strukturalnych w gospodarce. Dyskusja skoncentrowana będzie na trzech obszarach – relacjach między polityką fiskalną i pieniężną, rynku pracy oraz zmianach strukturalnych w gospodarce. Wpływ polityki pieniężnej na sferę realną gospodarki, a następnie na inflację zależy bowiem zarówno od wzajemnego układu poszczególnych elementów polityki gospodarczej, stopnia regulacji i elastyczności rynku pracy (w tym m.in. dominującego systemu negocjacji płacowych), jak i struktury sektorowej gospodarki (w tym wielkości i dominującego typu własności przedsiębiorstw).

W zamyśle organizatorów Konferencja powinna być okazją do zapoznania się tak z koncepcjami teoretycznymi leżącymi u podstaw badań najważniejszych obszarów gospodarki, jak i z wynikami empirycznymi dotyczącymi wybranych krajów. Organizatorzy liczą na to, że tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa stanie się intelektualnym wydarzeniem i wzbogaci dyskusję nad uwarunkowaniami polityki pieniężnej.

Konferencja jest kolejną z serii tego typu spotkań organizowanych przez bank centralny od ponad dwudziestu lat. Początkowo poświęcone były one wybranym problemom teorii i praktyki kredytu w Polsce, instrumentom polityki kredytowej i ich oddziaływaniu na równowagę gospodarczą. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaczęły dominować tematy związane z koniecznym umocnieniem pieniądza oraz z teoretycznymi i praktycznymi problemami reformy systemu bankowego i polityki pieniężnej. Poczynając od lat dziewięćdziesiątych uwaga organizatorów Konferencji została skoncentrowana na roli sektora bankowego i polityki pieniężnej w procesie transformacji gospodarczej oraz w dostosowywaniu do wymogów wspólnot europejskich. Wskazują na to tytuły konferencji:

1990 r. – Funkcjonowanie systemu bankowego a równowaga pieniężna
1991 r. – Sektor bankowy w procesie transformacji systemowej.
1992 r. – Polityka monetarna i sektor bankowy wobec aktualnych problemów polityki gospodarczej
1993 r. – Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej.
1994 r. – Bank centralny w polskiej gospodarce rynkowej.
1995 r. – Rynki finansowe w Polsce.
1996 r. – System bankowy oraz polityka pieniężna wobec wyzwań rynkowych w Polsce.
1997 r. – Polityka pieniężna i system bankowy wobec europejskiej integracji monetarnej.
1998 r. – Strategiczne i operacyjne problemy polityki pieniężnej.
1999 r. – Polityka pieniężna a wyzwania krajowe i międzynarodowe.
2000 r. – Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania skuteczności polityki pieniężnej.
2001 r. – Polska droga do euro.

Do 1999 r. uczestnikami Konferencji byli jedynie przedstawiciele krajowego środowiska naukowego i polscy praktycy gospodarczy. W 2000 r. po raz pierwszy zaproszono przedstawicieli centralnych banków zagranicznych – Czech i Węgier. W ubiegłym roku konferencja pt „Polska Droga do Euro” poświęcona zagadnieniom procesu integracji monetarnej z krajami UE, miała już w pełni międzynarodowy charakter.

Podobnie będzie w bieżącym roku. Oprócz gości z kraju w Konferencji uczestniczyć będzie kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli zagranicznych banków centralnych, Europejskiego Banku Centralnego oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Kierownictwo Narodowego Banku Polskiego przywiązuje dużą uwagę do tego spotkania uczonych, przedstawicieli biznesu, polityków oraz praktyków polityki pieniężnej z kraju i zagranicy.

Program

czwartek, 24 października
9:00 – 10:00 Rejestracja
10:00 Powitanie gości –
– dr Adam Czyżewski – Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji –
– Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego

Sesja I

Zmiany strukturalne a skuteczność polityki pieniężnej

10.15 – 13.00

 

– przewodniczy: prof. dr hab. Cezary Józefiak, członek Rady Polityki Pieniężnej

„O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną” –
– Andrzej Wojtyna – PAN, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
„Zmiany strukturalne a polityka pieniężna” –
– Francesco Lippi – Bank Włoch, CEPR
„Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej” –
– Ryszard Kokoszczyński, – Narodowy Bank Polski
– Tomasz Łyziak, – Narodowy Bank Polski
– Ewa Wróbel, – Narodowy Bank Polski
„Wpływ zmian struktury sektora finansowego na mechanizm transmisji monetarnej” –
– Jan Marc Berk – Bank Holandii
Przerwa na kawę

– przewodniczy: dr Grzegorz Wójtowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej

„Struktura własnościowa węgierskiego systemu bankowego a efektywność polityki pieniężnej” –
– Zsolt Kondrat – Narodowy Bank Węgier
– Gergely Koczan – Narodowy Bank Węgier
„Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a efektywność polityki pieniężnej” –
– Marcin Gruszczyński, – Uniwersytet Warszawski
– Katarzyna Dąbrowska, – Uniwersytet Warszawski
„Przemiany w sektorze dużych i średnich firm w Polsce w latach 1993 – 2001 a oddziaływanie polityki pieniężnej” –
– Piotr Boguszewski – Narodowy Bank Polski
„Tendencje zmian w przedsiębiorstwach publicznych – sygnały dla polityki pieniężnej w Polsce” –
– Wojciech Rogowski – Narodowy Bank Polski

Wystąpienia komentatorów sesji:
Jan Macieja, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,

Witold Jakóbik, Instytut Finansów,

Andrzej Raczko, Uniwersytet Łódzki,

Krzysztof Rybiński, Bank BPH-PBK SA, Grupa HVB

 

Dyskusja
Przerwa na obiad

Sesja II

Rynek pracy a polityka pieniężna

14:00 – 17:30

– przewodniczy: dr Jerzy Pruski, członek Rady Polityki Pieniężnej

„Wzrost gospodarczy a popyt na pracę” –
– Adam B. Czyżewski – Narodowy Bank Polski
„Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w Polsce” –
– Jan Rutkowski – Bank Światowy
„Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia” –
– Eugeniusz Kwiatkowski – Uniwersytet Łódzki
„Produktywność, nowe technologie – potrzeba reform strukturalnych” –
– Neale O. Kennedy – Europejski Bank Centralny
– Focco Vijselaar – Europejski Bank Centralny
„Nowa ekonomia a polityka pieniężna” –
– Gilbert Cette – Bank Francji

Wystąpienia komentatorów sesji:
Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa,

Tomasz Tokarski, Uniwersytet Łódzki,

Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa,

Janusz Jankowiak, BRE Bank SA

 

Dyskusja
Uroczysta kolacja w Falentach

 

piątek, 25 października

 

9:00 – 10:00 Gość specjalny konferencji
– Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej
– Prof. Frederic S. Mishkin – Columbia University
Pytania i dyskusja

 

Sesja III

Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej

10:30 – 13:45

 

– przewodniczy: prof. Wiesława Ziółkowska, członek Rady Polityki Pieniężnej

„Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix” –
– Andrzej Wernik – Instytut Finansów
„Optymalna policy mix – czego możemy nauczyć się z amerykańskich doświadczeń” –
– Kenneth Kuttner – Bank Rezerwy Federalnej, Nowy Jork
Przerwa na kawę
„Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i jej związki z polityką fiskalną” –
– Klaus Masuch – Europejski Bank Centralny
„Czynniki wpływające na wysokość długoterminowych stóp procentowych – z perspektywy inwestorów” –
– Andrzej Sławiński – Narodowy Bank Polski
– Stanisław Kluza – Szkoła Główna Handlowa
„Wpływ potrzeb pożyczkowych budżetu na krzywą dochodowości w Polsce” –
– Piotr Marczak – Ministerstwo Finansów RP

Wystąpienia komentatorów sesji:
Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,

Mirosław Gronicki, Szkoła Główna Handlowa,

Dariusz Filar, Bank Pekao SA, grupa Unicredito Italiano,

Małgorzata Markiewicz, Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych

 

Referaty

Gość specjalny konferencji

F. Mishkin (Columbia University): Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej

 

Sesja 1 – Zmiany strukturalne a skuteczność polityki pieniężnej

F. Lippi (Bank of Italy, CEPR): Zmiany strukturalne a polityka pieniężna

A. Wojtyna (PAN, Akademia Ekonomiczna w Krakowie): O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną

R. Kokoszczyński, T. Łyziak, E. Wróbel (Narodowy Bank Polski): Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej

Z. Kondrat, G. Koczan (National Bank of Hungary): Struktura własnościowa węgierskiego systemu bankowego a efektywność polityki pieniężnej

M. Gruszczyński, K. Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski): Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a efektywność polityki pieniężnej

P. Boguszewski (Narodowy Bank Polski): Zmiany strukturalne w sektorze dużych i średnich firm w Polsce w latach 1993 – 2001 a skuteczność wybranych instrumentów polityki pieniężnej

W. Rogowski (Narodowy Bank Polski): Tendencje w sektorze przedsiębiorstw publicznych w Polsce – sygnały dla polityki pieniężnej

Sesja 2 – Rynek pracy a polityka pieniężna

A. Czyżewski (Narodowy Bank Polski): Wzrost gospodarczy a popyt na pracę

E. Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki): Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia

N. Kennedy, F. Vijselaar (Europejski Bank Centralny): Produktywność, nowe technologie – potrzeba reform strukturalnych

G. Cette (Bank Francji): Nowa ekonomia a polityka pieniężna

J. Rutkowski (Bank Światowy): Tworzenie i likwidacja miejsc pracy

 

Sesja 3 – Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej

A. Wernik (Instytut Finansów): Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix

K. Kuttner (Bank Rezerwy Federalnej, Nowy Jork): Optymalna policy mix – czego możemy nauczyć się z amerykańskich doświadczeń

K. Masuch (Europejski Bank Centralny): Polityka pieniężna EBC i jej związki z polityką fiskalną

A. Sławiński (Narodowy Bank Polski), S. Kluza (Szkoła Główna Handlowa): Czynniki wpływające na wysokość długoterminowych stóp procentowych z perspektywy inwestorów

P. Marczak (Ministerstwo Finansów RP): Wpływ potrzeb pożyczkowych budżetu na krzywą dochodowości w Polsce

Panelists

In 2000 we expanded the formula of the annual scholarly conference organised by the NBP’s Research Department by inviting speakers from the central banks of Hungary and the Czech Republic. But this year’s NBP conference „Poland’s Way to the Euro”, which took place on 22 and 23 October 2001 in Warsaw-Falenty, went fully international and its scientific and organisational standards won recognition of its participants. This year’s conference covered issues connected with Poland’s EU monetary integration which in the coming years will be critical to NBP monetary policy, and not only. The first session sought to answer the question about the strategy of Poland’s EMU accession which would enable the optimum alignment of the real and nominal convergence processes. The sessions held on the second day of the conference allowed to focus on more detailed issues. The morning discussion tackled accession countries’ ability to meet the Maastricht criteria. The discussion included the consequences of the Balassa-Samuelson effect and other sources of inflation divergences in different countries. The afternoon session discussed the benefits and costs of joining the eurozone. Credit for the high scholarly standards of the conference should first of all be given to the authors of the papers. They included well-known foreign economists such as Ricardo Hausmann, Daniel Gros or Fabrizio Corricelli. Papers were also presented by many leading top economists specialising in various aspects of Poland’s EU monetary integration. Very interesting studies were also prepared by experts from the ECB, european national central banks and representatives of the NBP. The conference’s success was also possible thanks to the active participation of its remaining actors. The smooth running of a conference with so many papers is also a success of the moderators of its three sessions – Professors Marek Dàbrowski and Dariusz Rosati and Dr. Bogusław Grabowski. The Falenty conference set a record in terms of the number of participants: there were 180 of those from 15 countries. A professional organisation of so big a conference would hardly be possible without the participation of other NPB Departments: The President’s Office and Social Communication Department. This issue presents papers from the Falenty Conference in the order of delivery along with a report on the proceedings. I wish you an interesting reading.

The Polish Way to the Euro 

Zobacz również