Departament Statystyki

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Jarosław Jakubik

Departament Statystyki wykonuje zadania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji oraz ich bieżącą oceną w szczególności w zakresie statystyki monetarnej, statystyki ostrożnościowo-stabilnościowej, bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zadłużenia zagranicznego, a także sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych sektora niefinansowego.

Ponadto do zadań Departamentu Statystyki należy m.in.:

  • projektowanie zasad przekazywania do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego,
  • opracowywanie instrukcji i wytycznych oraz prowadzenie bieżącego instruktażu dla banków i innych podmiotów sporządzających sprawozdawczość dla celów statystycznych,
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie wymiany danych statystycznych.

Kontakt: sekretariat.ds@nbp.pl