Departament Operacji Krajowych

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor | Zadania | Kontakt

Dyrektor: Krzysztof Senderowicz

Departament Operacji Krajowych wykonuje zadania związane z realizacją polityki pieniężnej, obsługą obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, zarządzaniem kredytami zagranicznymi zaciągniętymi przez NBP oraz działalnością dewizową.

Ponadto do zadań Departamentu Operacji Krajowych należy m.in.:

  • przeprowadzanie fixingu stawki referencyjnej POLONIA,
  • wyliczanie kursu euro w złotych,
  • rozpatrywanie wniosków o udzielenie indywidualnych zezwoleń dewizowych i prowadzenie rejestru działalności kantorowej,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przeprowadzanie kontroli obrotu bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP.

Kontakt: sekretariat.dok@nbp.pl